ส่งต่อความสุข

โครงการส่งต่อความสุข

วีดีโอ

กิจกรรม

อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ 46,000 ชิ้น

ส่งต่อความสุข 1 T&B MEDIA GLOBAL ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล
ส่งต่อความสุข 2 T&B MEDIA GLOBAL ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล
ส่งต่อความสุข 3 T&B MEDIA GLOBAL ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล

ถุงยังชีพ 1,420 ถุง

อาหาร และเครื่องดื่ม 8,200 ชุด

อาหารสัตว์ 1,400 กิโลกรัม

ร่วมส่งต่อความสุข

พันธมิตร

ข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย