ส่งต่อความสุข

โครงการส่งต่อความสุข

วีดีโอ

กิจกรรม

อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ 46,000 ชิ้น

ถุงยังชีพ 1,420 ถุง

อาหาร และเครื่องดื่ม 8,200 ชุด

อาหารสัตว์ 1,400 กิโลกรัม

ร่วมส่งต่อความสุข

พันธมิตร

ข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย